Nedenstående er salgs & og leveringsbetingelser fra IT Service Erhverv IVS gældende fra 01.08.2016.

§ 1. Anvendelse
1.1: Disse vilkår gælder for alt samarbejde mellem IT Service Erhverv IVS (IT Service Erhverv) og Kunden, med mindre Kunden kan dokumentere, at andet er aftalt.
1.2: Disse vilkår er gældende, hvis Kunden har accepteret dem på en af følgende måder:
1.2.1: Hvis vilkårene har været vedhæftet en e-mail med et tilbud fra IT Service Erhverv, som Kunden har accepteret.
1.2.2: Hvis der i et tilbud fra IT Service Erhverv, som Kunden har accepteret, har været henvist til, at samarbejde med IT Service Erhverv er underlagt disse vilkår.
1.2.3: Hvis vilkårene indgår som bilag til en fysisk indgået aftale.
1.2.4: Hvis IT Service Erhverv i et brev eller e-mail til Kunden har anført, at al fremtidigt samhandel vil være underlagt disse salgs- og leveringsvilkår.
1.2.5: Hvis IT Service Erhverv på andet grundlag kan dokumentere, at disse vilkår er vedtaget af Kunden.

§ 2. Kommunikation
2.1: Al kommunikation med bindende vilkår mellem IT Service Erhverv og Kunden kan ske via e-mail, med mindre andet udtrykkeligt er anført i disse vilkår.
2.2: IT Service Erhverv kan med frigørende virkning sende påkrav og andre bindende meddelelser til en e-mail tilhørende Kunden, herunder til en generel e-mail som info@, salg@ etc.
2.3: Kunden skal anvende de oplyste e-mails til al kommunikation til IT Service Erhverv.

§ 3. Tilbud
3.1: Alle e-mails fra IT Service Erhverv er at betragte som estimater eller overslag med mindre det tydeligt fremgår af e-mailen, at der er tale om et tilbud.
3.2: Alle tilbud fra IT Service Erhverv er gældende i 8 dage fra datering af tilbud. IT Service Erhverv tager dog forbehold for prisændringer, kampagner og udgåede varer.
3.3: Kunden kan acceptere et tilbud per e-mail. For nogle typer aftaler og licenser kræver IT Service Erhverv tillige en underskrift på et fysisk dokument, før en endelig aftale er indgået.
3.4: Hvis Kunden i sin accept henviser til eller vedhæfter egne indkøbsvilkår, så har en sådan henvisning eller vedhæftning ikke nogen betydning, med mindre Kunden på en meget klar og tydelig måde ved fremsendelse af accepten gør IT Service Erhverv opmærksom på, at Kunden alene ønsker at handle med IT Service Erhverv på egne vilkår.
3.4.1: Herefter er der først indgået en aftale, når IT Service Erhverv skriftligt har accepteret at ville handle på Kundens indkøbsvilkår.

§ 4. Konsulentbistand
4.1: Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til IT Service Erhverv vil blive behandlet som anmodning om betalbar ydelse, med mindre henvendelse kan henføres til en forudbetalt ydelse.
4.1.1: Henvendelser der alene drejer sig om oplysninger om priser eller anmodning om tilbud, der ikke kræver analyser eller anden bistand fra IT Service Erhvervs side, betragtes dog ikke som anmodning om betalbar ydelse.
4.2: Konsulentbistand ydes til normal timepris inden for tidsrummet 09.00 – 16.30 mandag – torsdag og i tidsrummet 09.00 – 16.00 om fredagen.
4.3: Kunden kan som udgangspunkt ikke forvente, at IT Service Erhverv besvarer henvendelser uden for det ovenfor i pkt. 4.2 nævnte tidsrum.
4.4: Konsulentbistand, der ydes til Kunden på Kundens foranledning uden for ovennævnte tidsrum, sker til forhøjet timepris/mod et tillæg, jf. IT Service Erhvervs til enhver tid gældende prisliste. Dette gælder tillige, hvis kunden henvender sig uden for ovennævnte tidsrum, og IT Service Erhverv besvarer henvendelsen.
4.5: Bistand hos Kunden eller på en af kunden anvist lokalitet afregnes per påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når konsulenten træder ind af døren og sluttidspunktet er, når konsulenten forlader lokaliteten.
4.6: Bistand via telefon, e-mail eller ved fjernopkobling afregnes per påbegyndt kvarter. Starttidspunkt er, når konsulenten påbegynder opgaven. Sluttidspunktet er, når supportopgaven er afsluttet.
4.7: Kørsel afregnes per påbegyndt kvarter fra det tidspunkt konsulenten befinder sig under transport. Udlæg til bro, færger, fly etc. refunderer kunden.

§ 5. Priser og betaling
5.1: Alle priser opgivet af IT Service Erhverv er ekskl. moms, klargøring, installation, idriftsættelse og levering.
5.2: Priser på hardware og software, som leveres af tredjemand, er variable, hvorfor Kunden accepterer, at endelig pris først kan fastsættes ved IT Service Erhvervs bestilling af varerne hos tredjemand, således at endelig pris først kendes af Kunden på bestillingstidspunktet. Fraviger prisen fra tilbuddet gøres Kunden opmærksom på dette inden bestilling.
5.3: Betaling af ydelser skal ske 8 dage efter fakturadato, med mindre andet fremgår af Kundens faktura, eller med mindre IT Service Erhverv kræver forudbetaling.
5.4: Skal IT Service Erhverv levere produkter indkøbt fra 3. part (hardware/software/licenser) vil disse produkter blive faktureret forud.
5.5: Klippekort og serviceaftaler faktureres og betales af Kunden forud inden ibrugtagen.
5.6: Kunden skal foretage fuld betaling til IT Service Erhverv, selv om en levering er udskudt på grund af Kundens forhold.
5.7: Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer.
5.8: IT Service Erhverv beregner sig et rykkergebyr på kr. 100,- ekskl. moms pr. rykker.
5.9: Ved forsinket betaling beregner IT Service Erhverv sig en misligholdelsesrente på 12 % p.a. tilskrevet kvartalvis.
5.10: Hvis Kunden har forfaldne ubetalte regninger, er IT Service Erhverv berettiget til at suspendere enhver levering af yderligere produkter og ydelser til Kunden uanset art, indtil fuld betaling er sket. IT Service Erhverv er også berettigede til at afbryde forbindelse til al Kundens Hosting/website, indtil fuld betaling er sket.
5.11: IT Service Erhverv har ejendomsforbehold til det solgte, indtil den fulde købesum er betalt.
5.12: Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler.
5.13: IT Service Erhverv er i tilfælde af manglende eller forsinket betaling berettiget til at hæve indgåede support/serviceaftaler og øvrige aftaler helt eller delvis og kræve erstatning for alle tab.
5.14: Manglende ophævelse af aftaler eller manglende suspension skal ikke anses for at udgøre et afkald på at gøre retten hertil gældende på et senere tidspunkt.

§ 6. Installation og opsætning
6.1: Med mindre Kunden udtrykkelig har anført i sin bestilling, at Kunden selv ønsker at foretage installation og opsætning af indkøbt hardware og software, så foretager IT Service Erhverv installation og opsætning som konsulentbistand.
6.2: IT Service Erhverv afgør, om klargøring sker hos Kunden eller hos IT Service Erhverv.
6.3: Når Kunden og IT Service Erhverv har aftalt, hvornår installation og opsætning skal ske, skal Kunden, eventuelt i samarbejde med IT Service Erhverv, påse, at følgende som minimum er klargjort på den aftalte dato:
6.3.1: Nødvendig strøm; herunder stærkstrøm med jording og nødvendige strømkabler fremført til arbejdsstationer.
6.3.2: Tilstrækkelig internetforbindelse og nødvendig og tilstrækkelig netværkskabling med alle nødvendige netværksudtag og tilstrækkelig kapacitet.
6.3.3: Serverrum/printerrum eller andet rum/placering der opfylder kravene til placering af IT-udstyr, herunder med den nødvendige kølning og støvfrihed og opfyldelse af arbejdsmiljøkrav og pladskrav.
6.3.4: Simkort og alle nødvendige koder, hvis der skal arbejdes med mobile enheder.
6.3.5: Tilstedeværelse af medarbejdere og computere/mobile enheder, som er nødvendige for at udføre den bestilte opgave.
6.3.6: Alle nødvendige logins til alle interne og eksterne IT-systemer.
6.3.7: Gyldige licensnøgler til alt software der skal installeres/opdateres.
6.4: IT Service Erhverv er berettiget til at fakturere al mertid, som anvendes som følge af Kundens manglende opfyldelse af ovenstående, med mindre Kunden mod særskilt betaling har overladt alle eller nogle af opgaverne til IT Service Erhverv.
6.5: Kunden forestår selv bortskaffelse af al emballage fra det leverede hardware/software, med mindre kunden ved særskilt betaling har overladt denne opgave til IT Service Erhverv.
6.6: Hvis IT Service Erhverv har rådgivet om dimensionering og/eller valg af udstyr og software, og sådanne råd er baseret på Kundens forudgående egne oplysninger om kapacitet, planlagt brug o.lign., jf. Kundens skriftlige kravspecifikation, så har Kunden det fulde ansvar for såvel fuldstændigheden som rigtigheden af de afgivne oplysninger og bærer ansvaret for alle følger af manglende rigtighed/fuldstændighed.
6.7: Når installation og opsætning er færdig, skal Kunden selv på betryggende vis opbevare alle licensbeviser, originale datamedier og andet, som sætter Kunden i stand til at reetablere det installerede, med mindre det er aftalt, at IT Service Erhverv varetager disse opgaver.

§ 7. Klippekort
7.1: Klippekort faktureres ved oprettelsen.
7.2: Al konsulentbistand udført af IT Service Erhverv, jf. disse vilkår, kan betales med klippekort, og vil af IT Service Erhverv blive trukket på klippekortet, med mindre bistanden er dækket af anden aftale; f.eks. eksterne konsulenter.
7.3: Alle klippekort udløber 24 måneder efter fakturadatoen.
7.4: Klippekort kan ikke overdrages og/eller refunderes.
7.5: Kunden kan til enhver tid rekvirere oplysninger om status på klippekortet.

§ 8. Abonnementer
8.1: IT Service Erhverv sælger en række produkter og ydelser, som erhverves via et abonnement. Der kan være tale om software med en årlig licens, domænenavne, hosting (drift) og andre produkter med en periodisk betaling.
8.2: Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at der er indgået en aftale om køb af et abonnement, når der på en faktura fra IT Service Erhverv er anført en periodeangivelse; f.eks. pr. 1 år eller pr. kvartal.
8.3: Fornyelse af abonnementer sker automatisk, abonnementer løber altid i indeværende kvartal + 3 måneder, opsigelser skal ske skriftligt.
8.4: Visse abonnementer optælles periodisk og faktureres ud fra den nye optælling.
8.5: IT Service Erhverv kan uden varsel forhøje priserne på abonnementer, der ikke er opsagt, med samme prisforhøjelse, som IT Service Erhvervs leverandører har forhøjet prisen med. Yderligere prisforhøjelser skal gøres kunden bekendt før udløb af en periode.
8.6: IT Service Erhverv kan erstatte, opsige eller forkorte et abonnementsprodukt, såfremt kunden gøres bekendt med dette før udløb af en periode.
8.7: Vælger Kunden ikke at forlænge et abonnement, eller bliver abonnementet lukket, er Kunden selv ansvarlig for den forringelse af Kundens sikkerhed/driftssituation, som ophør af et abonnement måtte forårsage.
8.8: Hvis abonnementet omfatter ret til opbevaring af data/backup af data, er Kunden selv ansvarlig for, at eventuelle data er udlæst, inden abonnementet ophører, med mindre det er aftalt, at IT Service Erhverv varetager denne opgave.
8.9: IT Service Erhverv kan lukke for et løbende abonnement, hvis Kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Nedlukning fritager ikke Kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning vil ske på nye vilkår, for genetablering af abonnement, beregner IT Service Erhverv et gebyr på dkr.1000.- Ex. moms.

§ 9. Hosting
9.1: Hvis IT Service Erhverv påtager sig at hoste hele eller dele af kundens IT-miljø, herunder også websites, gælder der herfor følgende vilkår:
9.1.1: Hosting sker hos en af IT Service Erhverv, eller valgt underleverandør.
9.1.2: For al Hosting gælder IT Service Erhvervs, eller underleverandørens betingelser, som kan udleveres på forlangende.
9.1.3: Kunden er bekendt med, at adgangen til Kundens IT-miljø/website kan blive afbrudt som følge af forebyggende vedligeholdelse eller som følge af forhold uden for IT Service Erhvervs kontrol.
9.1.4: IT Service Erhverv kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed, som skyldes forhold uden for IT Service Erhvervs kontrol/forhold hos underleverandøren, som efter sædvanlige vilkår for Hosting ydelser ikke kan gøres gældende mod leverandøren.
9.1.5: Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at manglende backup i nedetiden ikke er IT Service Erhvervs ansvar.
9.1.6: Support/Installation på kundens enheder, faktureres til normal timepris.
9.2: Kunden er gjort opmærksom på, at hvis Kunden anvender krypteringsnøgler, så kan de IKKE genskabes, hvis Kunden mister dem. IT Service Erhverv kan derfor ikke holdes ansvarlig for tab af data, som skyldes tab af Kundens krypteringsnøgle.
9.2.1: IT Service Erhverv kan lukke for et løbende abonnement, hvis Kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Nedlukning fritager ikke Kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning vil ske på nye vilkår, for genetablering af abonnement, beregner IT Service Erhverv et gebyr på dkr.1000.- Ex. moms.

§ 10. Serviceaftale
10.1: Kunden har indgået en serviceaftale med IT Service Erhverv, hvis det af Kundens faktura fremgår, at Kunden har tilkøbt en serviceaftale.
10.2: En serviceaftale med IT Service Erhverv omfatter det antal periodiske besøg/online eftersyn, som fremgår af Kundens faktura.
10.3: IT Service Erhverv tager initiativ til gennemførelse af servicebesøg og aftaler tidspunktet med Kunden. Serviceaftalens intervaller aftales med Kunden ved serviceaftalens opstart.
10.4: Inden hvert servicebesøg/online eftersyn skal Kunden sikre sig, at IT Service Erhverv har fuld adgang til Kundens IT-miljø, herunder de computere/mobile enheder, der skal indgå i servicebesøget.
10.5: Med mindre Kunden udtrykkeligt anmoder om, at tiden ikke anvendes hertil, vil IT Service Erhvervs konsulent altid ved et servicebesøg i relevant omgang gennemgå:
10.5.1: Servere og tilstedeværende computere herunder for at se om deres software leveret af IT Service Erhverv er tilstrækkeligt opdateret.
10.5.2: Kundens backupløsning herunder restore rutiner.
10.5.3: Hvorvidt Kundens standard software er opdateret.
10.5.4: Systemlog fra Kundens servere.
10.5.5: Kundens IT-dokumentation.
10.6: En serviceaftale hos IT Service Erhverv kan også bruges til bl.a. ad hoc support, undervisning og forretningsudvikling gennem IT. Et servicebesøg kan, hvis Kunden ønsker det, afsluttes med en mundtlig anbefaling af, hvad Kunden bør få forbedret eller undersøgt nærmere.
10.6.1: Ønsker Kunden yderlige arbejde udført som følge af et servicebesøg, sker dette mod særskilt betaling.
10.7: En serviceaftale kan af hver part opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til udløb af en abonnementsperiode.
10.8: Kørsel til og fra aftalens bestemmelsessted er inkluderet i prisen på serviceaftalen. I tilfælde af yderligere kørsel faktureres pr. påbegyndt kvarter efter IT Service Erhvervs gældende prisliste.
10.9: Hvis IT Service Erhverv kører forgæves til et aftalt servicebesøg, har IT Service Erhverv ret til at betragte servicebesøget som gennemført.
10.10: IT Service Erhverv kan til brug for opfyldelse af serviceaftalen installere hjælpeværktøjer på Kundens computere og mobileenheder, herunder værktøjer der indhenter oplysninger om konfiguration og brug og indberetter disse til IT Service Erhverv.

§ 11. Udviklingsopgaver
11.1: Hvis IT Service Erhverv påtager sig en udviklingsopgave, får Kunden kun brugsret til det udviklede; herunder ophavsretten i det omfang IT Service Erhverv kan overdrage rettighederne.
11.2: Hvis IT Service Erhverv udarbejder design eller opsætning af websites, får Kunden også de fulde brugsrettigheder i det omfang, IT Service Erhverv kan overdrage rettighederne.
11.3: IT Service Erhverv har, uanset ovenstående rettighedsoverdragelse, altid ret til at genanvende det udviklede.

§ 12. Levering - omfang, tid og sted
12.1: IT Service Erhverv skal levere det hardware og software, der er bestilt af kunden på den af kundens godkendte ordrebekræftelse. Hvis kunden ikke har angivet præcise specifikationer f.eks. med hensyn til fabrikat eller modelnummer har IT Service Erhverv valgfrihed til at vælge fabrikat.
12.2: IT Service Erhverv vælger, om levering skal ske til IT Service Erhverv eller direkte til Kunden.
12.3: Levering til kunden sker som følgende:
12.4: For hardware:
12.4.1: Hvis hardwaren leveres til IT Service Erhverv, så er levering sket, når IT Service Erhverv har modtaget hardwaren og sikret sig, at den leverede hardware er den korrekte.
12.4.2: Hvis hardwaren leveres direkte til Kunden, så er levering sket, når hardwaren sendes til Kunden af IT Service Erhverv eller tredjepart.
12.5: For software:
12.5.1: Levering sker, når installation af softwaren sker på hardware tilhørende Kunden, eller som skal bruges af Kunden.
12.6: Konsulentbistand:
12.6.1: Konsulentbistand er leveret, når Kunden har haft adgang til at gøre sig bekendt med resultatet, hvis et sådant er aftalt, eller når konsulentbistanden er afsluttet.
12.7: IT Service Erhverv er berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt IT Service Erhvervs underleverandører udskyder deres leveringstidspunkt. IT Service Erhverv bestræber sig altid på at levere rettidigt.
12.8: I tilfælde af forsinkelse kan Kunden ikke opnå erstatning eller hæve købet.
12.9: IT Service Erhverv kan opkræve fragt-, leverings- og ekspeditionsgebyrer, herunder gennemfakturere fragt- leverings- og ekspeditionsomkostninger faktureret af tredjemand.

§ 13. Reklamation / fejl
13.1: Kunden skal straks og uden ophold reklamere til IT Service Erhverv over fejl eller forsinkelse. Når Kunden modtager hardware/software, skal Kunden straks og inden udpakning seneste næste hverdag efter modtagelsen undersøge hardwaren og/eller softwaren og sikre sig, at det opfylder de specifikationer, der er aftalt med IT Service Erhverv.
13.2: Reklamation, der sker senere end 36 timer efter, at Kunden kunne eller burde have opdaget fejlen/forsinkelsen, vil blive afvist. Reklamationer, der ikke er gjort gældende inden 3 måneder efter leveringsdato, kan ikke senere gøres gældende.
13.3: Har kunden tilkøbt eller fået fabriksgarantier, gælder vilkårene for anmeldelse af krav under garantien som rettidig reklamation.
13.4: For opsætning/klargøring gælder, at Kunden senest to hverdage efter modtagelsen af hardwaren, skal komme med en reklamation, hvis Kunden ikke er enig i, at hardwaren er korrekt opsat/klargjort.
13.4.1: Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at originalemballagen er en væsentlig del af alle leverancer, og at enhver ombytning mv. af leverede produkter kræver, at Kunden er i besiddelse af en intakt original emballage.
13.5: Enhver reklamation skal præcis angive, hvad der er galt med IT Service Erhvervs leverance, og hvad Kunden præcis ønsker, at IT Service Erhverv skal foretage sig.
13.5.1: IT Service Erhverv giver herefter Kunden besked om, hvorvidt reklamationen kan imødekommes. IT Service Erhverv har frit valg mellem at udføre omlevering, udbedring eller give Kunden et forholdsmæssigt nedslag i prisen.
13.5.2: Omlevering/udbedring skal ske inden for rimelig tid, og så hurtigt som det for IT Service Erhverv er praktisk muligt.
13.6.1: Varer tages ikke retur uden forudgående aftale.
13.6.2: Varer i brudt emballage tages ikke retur.
13.6.3: IT Service Erhverv er ved returnering af produkter berettiget til at opkræve et gebyr på 20 % af fakturaværdien, dog mindst kr. 100,-.

§ 14. IT Service Erhvervs ansvar samt begrænsninger i ansvar
14.1: IT Service Erhverv er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af IT Service Erhverv eller parter, som IT Service Erhverv har ansvaret for; herunder IT Service Erhvervs leverandører med nedenfor anførte begrænsninger:
14.1.1: IT Service Erhverv er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af offentlige netværk, elnet og/eller tjenesteydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne; medmindre IT Service Erhverv har forsømt at begrænse ulemperne herved.
14.1.2: IT Service Erhverv er ikke erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab. Herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at Kunden ikke kan bruge en ydelse fra IT Service Erhverv som, forudsat af Kunden, tab som følge af at en aftale med tredjepart falder bort, misligholdes og lignende. IT Service Erhverv er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af ændring af indholdet af data modtaget eller afsendt fra Kunden, som skyldes transmissionsfejl.
14.1.3: IT Service Erhverv er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Kunden eller som følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software.
14.1.4: IT Service Erhverv er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.
14.1.5: IT Service Erhverv kan ikke holdes ansvarlig for Kundens overtrædelse af dansk lovgivning eller krænkelse af tredjeparts rettigheder i forbindelse opbevaring af data for Kunden.
14.1.6: IT Service Erhvervs erstatningsansvar kan uanset årsagen til skaden/tabet, dog bortset fra tab forårsaget af forsæt/grov uagtsomhed fra IT Service Erhvervs ansattes side eller underleverandørers side, aldrig overstige et beløb svarende til Kundens løbende betalinger til IT Service Erhverv de seneste 6 måneder forud for skadestidspunktet.
14.1.7: Erstatning ved køb af hardware/software er begrænset til prisen for det pågældende produkt.

§ 15. Force Majeure
15.1: IT Service Erhverv kan ikke holdes økonomisk eller teknisk ansvarlig, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Omstændigheder som IT Service Erhverv ikke kendte eller burde have kendt eller taget i betragtning, da aftalen blev indgået, og som IT Service Erhverv ikke har nogen indflydelse på. Herunder, men ikke udelukkende, arbejdskonflikt, strejker, lockout, slowdown, voldsomt, usædvanligt eller sjældent forkommen vejrlig, afbrydelser af strømforsyning, leveringsvanskeligheder eller pludselig sygdom eller død, der medfører uventet fravær, brand, krig, rekvirering, beslaglæggelse, offentlige forskrifter, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, almindelig vareknaphed, mangler eller forsinkelse fra underleverandør som skyldes nogen af de i dette punkt nævnt omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt.
15.2: Såfremt en aftales opfyldelse som følge af ovenstående bliver udskudt med mere end seks måneder, kan begge parter med fjorten dages skriftligt varsel ophæve aftalen.

§ 16. Ændring
16.1: IT Service Erhverv kan med et varsel på 3 måneder ændre disse salgs og leveringsbetingelser.
IT Service Erhverv IVS
Møllesvinget 8
3400 Hillerød
CVR. 37852147
Tlf. +45 70294010
Fax +45 70294011